ΣΚΟΠΟΣ

Ο γενικός σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη διακοινοτικών δεσμών επικοινωνίας μέσω της τεχνολογίας. Η Πράξη παρέχει μία κοινή πλατφόρμα για τα σημαντικά στοιχεία της προφορικής και γραπτής παράδοσης των τριών κυρίων γλωσσικών κοινοτήτων (ελληνική, πομακική, τουρκική) που συνυπάρχουν στην Θράκη (όπως ορίζονται από τα αντίστοιχα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους). Η έρευνα εστιάζει στις κοινές ακουστικές πτυχές των παραδόσεων προκειμένου να επιτρέψει τη διαπολιτισμική ακουστική παρουσίαση, αναφορά και πρόσβαση σε σημαντικά ευρήματα των αντίστοιχων κοινοτήτων, όπως εκδηλώνεται από τις παραδόσεις τους σε τραγούδια, νανουρίσματα, παραμύθια και τελετουργικές ψαλμωδίες, ανέκδοτα, συνταγές κτλ. Ως συνέπεια του συγκεκριμένου έργου, σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία αυτών των διαφορετικών γλωσσολογικών παραδόσεων αναμένεται να γίνουν εύκολα προσβάσιμα κι ως εκ τούτου απευθείας επικοινωνήσιμα, βελτιώνοντας την κατανόηση μεταξύ αυτών των κοινοτήτων και συνεπώς την κοινωνική συνοχή. Βιώσιμα αποτελέσματα και οφέλη του έργου θα μπορούσαν επίσης να είναι το αποτέλεσμα της προσέγγισης ανοικτού κώδικα που αξιοποιείται στην υλοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων και των διεπαφών σε συνδυασμό με την ανοιχτή πρόσβαση στο υλικό κυρίως με στόχο να χρησιμοποιηθεί ως μία διαπολιτισμική αναφορά στην εκπαίδευση.