ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009-2014 (EEA Grants 2009-2014) και Εθνικούς Πόρους

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού: 200.000,00 €

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 85/100

Πόροι ΕΟΧ: 170.000,00 €

Εθνικοί πόροι: 30.000,00 €

Διάρκεια Υλοποίησης: 12 μήνες